Μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, το NETSERVE βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις & στους επιχειρηματίες, παρέχοντας υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου. Ξεκινώντας από την αρχική «σύλληψη» της επιχειρηματικής ιδέας και στηρίζοντας όλη την επιχειρηματική πορεία. Μέσα στο ευρύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο, η διαχείριση προκλήσεων, δυσκολιών ή κινδύνων απαιτεί επαρκείς πόρους για τη μεγιστοποίηση της αξίας μιας επιχείρησης και την  συνέχιση της δραστηριότητά της στο εγγύς μέλλον (going concern).

Σύμβουλοι Επιχείρησεων

Ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιχείρησή σας, μπορείτε να υπολογίζετε στην επιχειρηματική μας εμπειρία και την ικανότητά μας για να σας βοηθήσουμε κατά την εκκίνηση, την ανάπτυξη, ή σε πιο ώριμο στάδιο του κύκλου της επιχείρησής σας

...

Οικονομικοί Σύμβουλοι

Οι Σύμβουλοι Οικονομικών και CFOs είναι υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση μιας εταιρίας και την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης

...

Σύμβουλοι Μάρκετινγκ

Η ομάδα Μάρκετινγκ του Netserve θα σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε την στρατηγική του μάρκετινγκ με τους πρωταρχικούς στόχους της επιχείρησή σας, οικοδομώντας μια πιστή πελατειακή βάση μέσω branding

...

Σύμβουλοι Μηχανογράφησης

Οι Σύμβουλοι Μηχανογράφησης του Netserve διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για τη σωστή μελέτη των αναγκών μιας επιχείρησης τόσο από πλευράς ανάλυσης του φυσικού αντικειμένου όσο και από πλευράς συστηματικής ανάλυσης και υλοποίησης της μηχανογραφικής λύσης

...